Schoolfonds

OUDERBIJDRAGE BELEID

1. Doel van de ouderbijdrage
Het basisonderwijs is in principe gratis. Toch vraagt iedere school een ouderbijdrage
voor het ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig. Uit de bijdrage worden de kosten
voor bepaalde activiteiten die de school voor uw kind maakt betaald. Deze kosten
worden niet door het ministerie vergoed. Dit kan gaan om de viering van feestdagen
(Kerst, Pasen, Sinterklaas) maar ook om het schoolreisje en het afscheid van groep 8.
Aangezien het om een vrijwillige bijdrage van de ouders gaat, beslissen de ouders van
de MR over de wijze, waarop het geld besteed wordt.

2. Status van de betaling van de ouderbijdrage
Het betalen van de ouderbijdrage is niet verplicht voor het volgen van onderwijs. Het
is een vrijwillige bijdrage van ouders aan dat deel van het onderwijs dat niet uit de
budgetten van de overheid betaald kan worden.

3. Hoogte van het schoolgeld
De hoogte van het ouderbijdrage bedraagt € 46,50 per jaar en geldt per kind.
Momenteel wordt er geen korting voor tweede of meerdere kinderen verleend. Alle
kinderen maken tenslotte gebruik van hetzelfde aanbod aan activiteiten.
Ouders die een hoger bedrag aan ouderbijdrage willen schenken, zijn welkom dit te
doen.

4. Betalingstermijnen
Er kan op twee manieren betaald worden:
Giraal: de ouderbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 28 RABO
0143858408 onder vermelding van de na(a)m(en) van de kind(eren) en groep.
Voorbeeld: Aíscha Mulder – groep 2/3 Koetjes.
Graag ontvangt de school de ouderbijdrage voor 1 november van het lopende jaar, dit
omdat er in deze periode kosten worden gemaakt.
Contant: Elke vrijdag kan de vrijwillige ouderbijdrage contant betaald worden bij
juffrouw Jane. Dat kan voor het gehele bedrag of in delen van 5 euro per maand.

5. Deadline betalingen:
Wanneer er voor 1 november de vrijwillige bijdrage van € 15,- is voldaan een leerling
niet
deelnemen aan het Sinterklaasfeest en het kerstdiner.
Als de totale bijdrage niet voldaan is op 1 mei, kan een leerling niet mee op
schoolreisje.

6. Instromers en uitstromers
6a: Instromers

Kinderen die gedurende het schooljaar onze school gaan bezoeken (instromen) betalen
afhankelijk van het moment van instroom een aangepaste bijdrage.
a) Kinderen die instromen betalen tot 31 december: € 46,50
b) Kinderen die instromen tussen 01/01 en 30/04 : € 36,25
c) Kinderen die instromen tussen 30/4 en 1/6: € 34,25

6b: Uitstromers:
Kinderen die gedurende het schooljaar onze school verlaten (uitstromen), ontvangen
na betaling van de ouderbijdrage, afhankelijk van het moment van instroom een
restitutie volgens onderstaand schema.
a) Kinderen die uitstromen voor 1 december krijgen een restitutie van € 46,50
b) Kinderen die uitstromen tussen 1/12 en 15/3 krijgen een restitutie van € 33,75
c) Kinderen die uitstromen tussen 15/3 en 1/5 krijgen een restitutie van € 31,75
d) Kinderen die uitstromen na 1/5 krijgen geen restitutie

7. Niet deelnemen aan feestelijkheden door kinderen om religieuze/principiële redenen
De Boog Bospolder viert de in Nederland gebruikelijke feestdagen (Sinterklaas, Kerst
en Pasen). Leerlingen hoeven daaraan niet mee te doen, maar zullen wel naar school
moeten komen in verband met de leerplicht. De school zorgt dan voor opvang en/of
een alternatieve activiteit.
Er geldt geen kortingsregel voor ouders wiens kinderen niet deelnemen. Het geld van
de vrijwillige bijdrage zal anders worden besteed. Bij de jaarlijkse verantwoording van
de besteding van het ouderbijdrage, zullen deze uitgaven inzichtelijk worden gemaakt.

8. Verantwoording Schoolgeld:
Eens per jaar zal de penningmeester verantwoording afleggen over de ontvangen en
de bestede ouderbijdrage.
Aan het begin van het schooljaar inventariseert de MR welke elementen ouders
belangrijk vinden en eventueel moeten worden opgenomen in het ouderbijdrage
beleid.

9. Leerlingen met een vluchtelingenstatus:
Ouders met de status vluchteling waarvan de kinderen deelnemen aan het onderwijs
op de Boog Bospolder worden verzocht om het schoolgeld volgens de geldende regels
te voldoen.
Indien zij het bedrag niet kunnen voldoen, kunnen zij in gesprek gaan met de directie.
Er wordt gekeken of er een betaalafspraak gemaakt kan worden. Hierbij kan gedacht
worden aan:
- de gehele ouderbijdrage in afgesproken termijnen voldoen,
- een afgesproken gedeelte van de ouderbijdrage voldoen
- vrijstelling van betaling.
Het niet voldoen van het schoolgeld heeft voor hen geen consequenties voor
deelname aan de extra activiteiten. Dit geldt maximaal voor het lopende schooljaar.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 november 2017

 

Update: 6-nov-2017 door Tamara Groenewegen